Zásady ochrany osobných údajov

I. Všeobecné

Smart Octopus Solutions Ltd. (ďalej len SOS) je vlastníkom a prevádzkovateľom stránky www.smartgifty.com.
Vlastník webovej stránky rešpektuje právo používateľov na súkromie a usiluje sa o najvyššiu úroveň ochrany osobných údajov. Je povinný konať v súlade so zákonmi a predpismi definujúcimi ochranu osobných údajov, najmä v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, zákonom o elektronických komunikáciách a všeobecným nariadením EÚ o ochrane údajov.

II. Osobné údaje a ochrana súkromia

Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na každého, kto je považovaný za používateľa, a platia pre celú stránku vrátane všetkých jej podstránok. Používateľom je každá právnická alebo fyzická osoba, ktorá používa alebo navštevuje webové stránky.
Používaním webovej stránky používateľ potvrdzuje, že súhlasí s týmito zásadami ochrany osobných údajov. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť akékoľvek ustanovenie týchto Zásad ochrany osobných údajov bez predchádzajúceho upozornenia. Pokračovaním v používaní webovej lokality používateľ so zmenami súhlasí.

III. Účel zhromažďovania a uchovávania osobných údajov

Osobné údaje zhromaždené na stránke spravuje vlastník webovej stránky. Používateľ súhlasí s tým, že SOS zhromažďuje a spracúva jeho osobné údaje na účely svojej obchodnej činnosti a ďalšej komunikácie s používateľom.
Vlastník webovej stránky v žiadnom prípade nepredáva, nepožičiava ani inak neposkytuje informácie o používateľoch neoprávneným tretím osobám bez súhlasu používateľov. V prípade potreby sa údaje odovzdávajú zmluvným partnerom, ktorí sa starajú o prevádzku a údržbu webovej stránky a sú povinní chrániť osobné údaje za rovnakých podmienok ako vlastník webovej stránky.

Osobné údaje používateľov sa uchovávajú v databáze, ktorú spravuje SOS v súlade s politikou spoločnosti, a to po dobu trvania vzťahu medzi používateľom a SOS alebo do doby, kým používateľ nepožiada o vymazanie svojich údajov z databázy.
Používateľ môže kedykoľvek podať písomnú žiadosť o vymazanie, preskúmanie, prenos alebo zmenu svojich údajov z databázy. Ak chce používateľ podať žiadosť o vymazanie, preskúmanie, prenos alebo zmenu svojich údajov, musí poslať e-mail na adresu info@smartgifty.com. SOS odpovie na žiadosť do ôsmich (8) pracovných dní.

IV. Právo používateľa na overenie

Používateľ má právo overiť si vykonávanie ochrany a spracovania osobných údajov v SOS. Používateľ je povinný ohlásiť kontrolu priestorov a zariadení najmenej päť (5) pracovných dní vopred. V záujme ochrany obchodného tajomstva a iných citlivých informácií poskytovateľa sa kontrola vykonáva za prítomnosti oprávnenej osoby určenej SOS.

V. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú chránené v rámci právnych, organizačných a príslušných logických a technických postupov a opatrení, ktoré zabraňujú náhodnému alebo úmyselnému neoprávnenému zničeniu informácií, ich zmene alebo strate a neoprávnenému spracovaniu týchto informácií:
• ochrany priestorov, zariadení a systémového softvéru vrátane vstupno-výstupných jednotiek;
• ochrany softvéru používaného na spracovanie osobných informácií;
• zabránením neoprávnenému prístupu k osobným informáciám počas prenosu vrátane
• poskytnutím účinného spôsobu blokovania, zničenia, vymazania alebo anonymizácie
• zabezpečenie sledovateľnosti, kedy boli jednotlivé osobné údaje použité a vložené do databázy a kto túto operáciu vykonal, a to počas celého obdobia, počas ktorého sú jednotlivé informácie uložené.

VI. Záverečné ustanovenia

Všetky ďalšie vysvetlenia týkajúce sa zásad ochrany osobných údajov získate na adrese info@smartgifty.com. Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú účinné od 02. apríla 2021.