Zásady ochrany osobních údajů

I. Obecné informace

Smart Octopus Solutions Ltd. (dále v tomto dokumentu: SOS) je vlastníkem a provozovatelem webové stránky www.smartgifty.com.
Vlastník této webové stránky respektuje právo uživatelů na ochranu soukromí a usiluje o nejvyšší úroveň ochrany osobních údajů. Zavázal se k tomu, že bude jednat v souladu se zákony a regulacemi definujícími ochranu osobních údajů, zejména pak ve shodě se zákonem o ochraně osobních údajů, zákonem o elektronické komunikaci a obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů.

II. Osobní údaje a jejich ochrana

Zásady ochrany osobních údajů platí pro každého, kdo je považován za uživatele, a platí pro celou webovou stránku, včetně všech jejích podstránek. Uživatelem je jakákoliv právnická nebo fyzická osoba, která používá nebo navštíví webovou stránku.
Použitím této webové stránky uživatel vyjadřuje souhlas s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího upozornění změnit jakékoliv ustanovení těchto zásad. Dalším používáním této webové stránky uživatel souhlasí se změnami.

III. Účel získávání a ukládání osobních údajů

Osobní údaje získávané na této stránce spravuje vlastník webové stránky. Uživatel souhlasí s tím, že SOS získá a zpracuje jeho/její osobní údaje pro své obchodní aktivity a další komunikaci s uživatelem.
Vlastník webové stránky za žádných okolností neprodá, nepropůjčí ani jiným způsobem neposkytne údaje o uživatelích neoprávněným třetím stranám, pokud k tomu nebude mít souhlas uživatele. V případě potřeby se údaje předávají smluvním partnerům, kteří se starají o provoz a údržbu webové stránky a zavázali se k ochraně osobních údajů za stejných podmínek jako vlastník webové stránky.
Osobní údaje uživatelů se ukládají do databáze, kterou spravuje SOS v souladu se svými firemními zásadami, po dobu trvání vztahu mezi uživatelem a SOS anebo tak dlouho, dokud uživatel nepožádá o vymazání svých údajů z databáze.
Uživatel může kdykoliv podat písemnou žádost o smazání, opravu, převedení nebo změnu svých údajů uložených v databázi. Žádosti o smazání, opravu, převedení nebo změnu svých informací musí uživatelé zasílat e-mailem na adresu info@smartgifty.com. SOS odpoví na žádost do osmi (8) pracovních dnů.

IV. Právo uživatele na kontrolu

Uživatel má právo zkontrolovat implementaci ochrany a zpracování osobních údajů v SOS. Uživatel musí nahlásit inspekci prostor a zařízení minimálně s předstihem pěti (5) pracovních dnů. Abychom ochránili obchodní tajemství a další citlivé informace poskytovatele, musí inspekce probíhat za přítomnosti oprávněné osoby jmenované SOS.

V. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje jsou chráněny v souladu právními, organizačními a příslušnými logickými a technickými postupy a opatřeními pro zamezení neúmyslného nebo úmyslného neoprávněného zničení informací, jejich úpravy nebo ztráty a neoprávněného zpracování takových informací, a to těmito způsoby:
• ochrana provozoven, zařízení a systémového softwaru, včetně vstupních/výstupních jednotek;
• zabezpečení softwaru používaného ke zpracování osobních údajů;
• prevence neoprávněného přístupu k osobním údajům při přenosu, a to včetně přenosu s použitím telekomunikačních prostředků a sítí;
• zajištění efektivního způsobu k zablokování, zničení nebo anonymizování osobních údajů;
• zajištění dohledatelnosti toho, kdy byly použity osobní informace konkrétní osoby, kdy byly zapsány do databáze, kdo příslušnou operaci provedl, a to po celou dobu, po kterou budou jednotlivé části těchto údajů uloženy.

VI. Závěrečná ustanovení

Všechna další vysvětlení k zásadám ochrany osobních údajů žádejte na kontaktní adrese info@smartgifty.com. Tyto zásady ochrany osobních údajů vstupují v platnost 2. dubna 2021.